เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1261/20 
นางประเทียบ ชลทรัพย์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ไม่ยื่นรายการภาษีเงินได 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอายุความ,รับสภาพหนี้,บรรยายฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ไม่ยื่นรายการภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2497 ภายในกุมภาพันธ์ 2498 สิทธิเรียกร้องเก็บภาษีบังคับได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2498 เจ้าพนักงานต้องเรียกเก็บภาษีภายใน 10 ปี ตาม ป.พ.พ. ม.167 ได้ถึง 1 มีนาคม 2508 เจ้าพนักงานออกหมายเรียกโจทก์มาตรวจสอบและเรียกให้โจทก์เสียภาษีเมื่อ 4 มิถุนายน 2508 ไม่เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม ม.172 และเกิน 10 ปี ขาดอายุความจำเลยแจ้งการประเมินภาษีเงินได้ มิได้แยกประเภทเงินได้ให้โจทก์ทราบ โจทก์ฟ้องไม่ได้ระบุว่าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม ม.47 แต่ละข้อมีจำนวนเท่าใด จึงไม่เคลือบคลุม โจทก์ไม่สามารถบรรยายฟ้องได้โจทก์ไม่ยื่นรายการภาษีเงินได้ แต่โจทก์มีเงินได้เพิ่มขึ้นมาก เจ้าพนักงานประเมินตาม ป.รัษฎากร ม.49 โดยถือมูลค่าของทรัพย์ที่โจทก์มีเพิ่มขึ้นเป็นหลัก และให้โจทก์ชี้แจงตาม ม.23,24 จึงเป็นวิธีการปฏิบัติที่ชอบแล้ว แต่เจ้าพนักงานจะไม่หักรายการที่ได้รับยกเว้นตาม ม.42 ออกก่อนไม่ได้โจทก์ไม่ชำระภาษีเงินได้เจ้าพนักงานยึดทรัพย์ โจทก์บังคับเอาค่าภาษีที่ค้างได้ แม้เจ้าพนักงานคำนวณผิดการยึดทรัพย์ก็ไม่ต้องเพิกถอนและทำใหม
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021