เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1079/20 
บจ.นครหลวงเจริญวัฒน์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง โควต้าการส่งออกข้าว และการเสียภาษีศุลกากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการ และเสียภาษีการค้า ตามที่เจ้าพนักงานสรรพากรแนะนำและเรียกเก็บ ไม่มีการอุทธรณ์ที่จะต้องทำก่อนฟ้องขอเรียกเงินที่เสียภาษีเกินไปคืน
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021