เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่771/20 
นายอบ วสุรัตน์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ค่าจ้างทำของอันจะต้องเสียค่าอากรแสตมป 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
บริษัท ค. และ ฟ. ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศทำสัญญาว่ารับเหมาก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันกับกระทรวงกลาโหมได้มอบให้โจทก์เป็นผู้ลงนามในสัญญา กับกระทรวงกลาโหมแทน และให้โจทก์เป็นผู้มีอำนาจเต็มมีสิทธิทำการทุกอย่างในขอบเขต เรื่องการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งในการนี้ โจทก์ได้มีหนังสือถึงกระทรวงกลาโหมชี้แจง ข้อความเกี่ยวกับการก่อสร้าง ได้ลงนามกู้เงินจากธนาคารมาใช้ในการก่อสร้างโดยเปิดบัญชีไว้ 4 บัญชี ทุกบัญชีโจทก์มีอำนาจสั่งจ่าย เมื่อก่อสร้างเสร็จ กระทรวงกลาโหมก็จ่ายเงินค่าจ้างแก่ธนาคารที่โจทก์เปิดบัญชีไว้ แล้วธนาคาร จึงจ่ายต่อไปให้แก่ผู้รับเหมา ส่วนเงินที่เหลือธนาคารก็จ่ายให้โจทก์และโอนเข้าบัญชีอื่น ๆ ที่โจทก์มีอำนาจสั่งจ่ายคนของบริษัท ค.ที่เข้ามาควบคุมงาน และสำนักงานในที่ก่อสร้าง ไม่ใช่สำนักงานสาขาของบริษัท ค.เช่นนี้โจทก์จึงเป็นผู้ทำการแทนบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการค้า มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการการค้าและเสียภาษีการค้าตามรายรับเงินค่าจ้างของบริษัท ค. เงินค่าจ้างของบริษัท ค. ที่ธนาคารซึ่งโจทก์เปิดบัญชีไว้ได้รับมาจากกระทรวงกลาโหมเพื่อจ่ายให้บริษัท ค.ผู้รับจ้างนั้น เป็นค่าจ้างทำของอันจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ ตามจำนวนเงินแห่งสินจ้าง ฉะนั้นเมื่อโจทก์เป็นผู้ทำการแทนบริษัท ค.ในประเทศไทย โจทก์จึงต้องเป็นผู้เสียค่าอากรแสตมป์
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021