เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่307/20 
บจ.สวนหลวงก่อสร้างโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การเสียภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการค้า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
บริษัทโจทก์มีวัตถุประสงค์รับเหมาก่อสร้างทำสัญญารับปรับปรุงที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียกเก็บเงินจากผู้เช่า โจทก์จ่ายเงินแก่ผู้รับช่วงจากเจ้าของที่ดิน 30,000,000 บาท เป็นเงินที่โจทก์จ่ายเงินที่เก็บจากผู้เช่าบางส่วนแล้วโจทก์ให้ผู้เช่าชำระเงินจำนวนนี้แก่ผู้รับช่วงจากเจ้าของที่ดินเอง เท่ากับโจทก์รับเงินจากผู้เช่าไปจ่ายนั่นเอง โจทก์จึงมีรายรับ 30,000,000 บาท ซึ่งต้องเสียภาษีการค้าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการค้าว่า ไม่มีรายรับ จำเลยประเมินเรียกเก็บได้ในกำหนด 10 ปี ตาม ป.รัษฎากร ม.88ทวิ (2) ไม่ใช่ 5 ปีตาม ม.88ทวิ (1)
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021