เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่300/20 
บจ.ดีทแฮล์มโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพลูกจ้าง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ขายที่ดินโดยไม่ได้แสดงรายการข้อ 14 แห่ง ภ.ง.ด. 9 ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งมีสภาพบังคับได้อย่างกฎหมายโจทก์ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฟ้องกรมสรรพากรให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า และภาษีเงินได้โดยไม่ฟ้องเจ้าพนักงานประเมินด้วยก็ได้ ซื้อที่ดินมาเพื่อตั้งโรงงาน โดยผู้ซื้อออกเงินแทนบริษัทไปก่อน แต่ต่อมาไม่ได้ใช้ตั้งโรงงาน จึงขายไปได้กำไรมากตามราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่การค้าไม่ต้องเสียภาษีการค้า
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพลูกจ้างซึ่งนายจ้างจ่ายรายปี ถ้ายังไม่เป็นการจ่ายเด็ดขาด เพราะนายจ้างอาจงดไม่จ่ายแก่ลูกจ้างเมื่อออกจากงานตามระเบียบได้ เช่นเมื่อลูกจ้างทำผิด ไม่ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อคำนวณภาษีเงินได้
ตัวแทนบริษัทเรือต่างประเทศ ในราชอาณาจักรจ่ายเงินค่าจ้างคนเฝ้าเรือ ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับใช้คืนจากบริษัทต่างประเทศไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจการของตัวแทนในราชอาณาจักรที่หักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีไม่ได้
เงินที่ตัวแทนในราชอาณาจักรส่งไปยังสำนักงาน ในต่างประเทศช่วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า ค่าสึกหรอในสำนักงาน ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานในประเทศไทย จึงเป็นการจำหน่ายเงินกำไร หักเป็นค่าใช้จ่ายตามม.65ทวิ (14) ไม่ได้ และต้องเสียภาษีเงินได้ตาม ม.70ทวิ
ไม่เสียภาษีเงินได้ในกำไรที่ส่งออกตาม ม.71ทวิ ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ตาม ม.27 จะลดได้ก็แต่เมื่อนำเงินมาเสียภาษีโดยไม่ได้รับคำเตือนหรือภายใน 10 วัน นับแต่ได้รับคำเตือนตาม (1) และ (2) ถ้าเป็นเงินเพิ่มเพราะนำเงินที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายมาหักในการคำนวณกำไรสุทธิ เจ้าพนักงานประเมินเรียกภาษีเพิ่มร้อยละ 20 เงินเพิ่มนี้คณะกรรมการอุทธรณ์ลดลงได้ถ้าเห็นว่าไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021