เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2855/19 
นายประยูร โมนยะกุลโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง สิทธิทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรเป็นทรัพย์สิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สิน,เช่าทรัพย์,ประมวลรัษฎากร
สิทธิทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรเป็นทรัพย์สินโจทก์ให้ผู้อื่นทำเหมืองในประทานบัตรของโจทก์โดยแบ่งแร่ที่ผลิตได้รายเดือน เป็นการเช่าทรัพย์เงินที่โจทก์ขายแร่ได้เป็นเงินได้ตาม ป.รัษฎากร ม.40 (5) (ก) หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 10% มิใช่เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ ฯลฯ ตาม ม.41(8) ที่หักได้ร้อยละ 40 ์
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021