เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2716/19 
บจ.เจมส์ เอส เบเคอร์ คัมปนีโจทก์
หจก.อำนวยกิจกับพวกจำเลย
เรื่อง ตัวแทนต้องคืนเงินที่รับไว้ใน การขายทรัพย์สินแม้การตั้งตัวแทนมิได้ทำ
เป็นหนังสือ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวแทน,แบบ,มอบอำนาจ,ประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศฟ้องคดีในศาลไทยได้ ผู้รับมอบอำนาจเบิกความยืนยันภายถ่ายเอกสาร ซึ่งปรากฏคำรับรองของโนตารีปับลิคเป็นหลักฐานเพียงพอว่าเป็นนิติบุคคลใบมอบอำนาจไม่จำต้องติดมากับฟ้อง จำเลยให้การเถียงว่า ผู้มอบอำนาจมีอำนาจหรือไม่เท่านั้น เป็นการยอมรับว่ามีการมอบอำนาจเป็นหนังสือศาลไม่สงสัย จึงไม่ต้องส่งต้นฉบับ ใบมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021