เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2454/19 
บจ.ปูนซิเมนต์ไทยโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การจดทะเบียนการค้าประเภทการขายของประเภท 1 ชนิด 1(ก) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์จดทะเบียนการค้าประเภทการขายของประเภท 1 ชนิด 1(ก) ในฐานะผู้ผลิตสินค้าซิเมนต์ เหล็ก อิฐ โจทก์สั่งกระดาษม้วนด้าย และ เทปกระดาษเข้ามาเพื่อผลิตถุงกระดาษบรรจุซิเมนต์ ดังนี้ ไม่ว่าโจทก์จะขายถุงปูนซิเมนต์โดย คำนวณต้นทุนการผลิตรวมกันไปกับปูนซิเมนต์หรือไม่ ก็ถือไม่ได้ว่า โจทก์สินค้าดังกล่าวเข้ามาใช้ผลิตเพื่อขายซึ่งสินค้าที่โจทก์ได้ประกอบการค้าอยู่สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าประเภทการค้า 1 ชนิด 1 แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าที่มิใช่เป็นของใช้ส่วนตัว ซึ่งใช้กันตามปกติและตามสมควร ทั้งมิใช่โจทก์นำมาขายหรือผลิตเพื่อขาย จึงถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าซึ่งได้ขายสินค้านี้ และให้ถือมูลค่าทางสินค้าเป็นรายรับ ตาม ป.รัษฎากรมาตรา 79(1) ต้องเสียภาษีการค้าตามมาตรา 78 อัตราร้อยละ 5 ของรายรับ แต่ลวดเหล็กและโลหะผสมแร่ซึ่ง โจทก์สั่งเข้ามาใช้เป็นวัสดุเพื่อผลิตเป็นสินค้าตะปู หรือสินค้าเหล็กของโจทก์เพื่อขายต่อไปมิได้สั่งเข้ามาเพื่อขาย โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ประกอบการค้าตาม ป.รัษฎากรมาตรา 77 ไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามที่ระบุในบัญชีอัตราภาษีการค้า และรายการที่ประกอบการค้าตามมาตรา 78 วรรคแรก และไม่ต้องเสียภาษีการค้าในกรณีให้ถือว่าโจทก์ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเป็นผู้ประกอบการค้า ตามมาตรา 78 วรรค 2 และเมื่อฟังไม่ได้ว่าเป็นผู้ประกอบการค้าลวดเหล็กและโลหะผสมแร่ก็จะถือว่าการนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาสำหรับผลิตสินค้าเท่ากับนำสินค้ามาใช้ เป็นการขายสินค้าตามมาตรา 79ทวิ (3) ไม่ได้ด้วย
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021