เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2389/19 
นายประจำ ธรรมมงคลกับพวกโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอุทธรณ์ฎีกา,อำนาจศาลอุทธรณ์,ประมวลรัษฎากร
"การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต" ในมาตรา 8(32) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 ซึ่งยอมให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 90 นั้น หมายถึงของอันเกิดจากการผลิตที่ดินมิใช่ของเกิดขึ้นเนื่องจากการผลิต จะนำมาตรา 8(32) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาปรับในเรื่องการขายที่ดินไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021