เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1983-1989/19 
นายท่วนง้วน แซ่ตั้งโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การผลิต ตามประมวลรัษฏากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การที่โจทก์นำใบชาที่สั่งจากต่างประเทศซึ่งได้เสียภาษีการค้าในฐานะผู้นำเข้าแล้ว มาแบ่งบรรจุภาชนะเช่น กระป๋อง กล่อง และห่อออกจำหน่ายโดยแบ่งใบชาเป็นชนิด ตามที่ได้แยกไว้แล้วจากต่างประเทศ มิได้นำมาปนกันนั้น เป็นการกระทำเพื่อความสะดวกแก่ผู้ซื้อรายย่อยการที่มีตรายี่ห้อของโจทก์ประทับอยู่ที่ภาชนะการนำใบชาส่วนที่ซื้อมาอบให้แห้งเพื่อไม่ให้ราขึ้นมีกลิ่นเหม็นหรือเอาใบชาที่ขายไม่ออกผสมกับใบชาชนิดเดียวกันกับที่สั่งเข้ามาใหม่บรรจุภาชนะขายด้วยเป็นวิธีการธรรมดาของพ่อค้าที่จะระมัดระวังดูแลสินค้าของตนไม่ให้เสียหายมิได้แปรรูปหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดใหม่และมิใช่การประกอบหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้า จึงไม่เป็นการผลิต ตามคำนิยามในประมวลรัษฎากรมาตรา 77 โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้าในฐานะผู้ผลิตอีก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021