เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1633/19  
เรื่อง โจทย์ฟ้องกรมสรรพากรมิให้เรียกเก็บภาษีการค้า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่ความ , ประมวลรัษฎากร
คำว่า" โจทก์ฟ้องกรมสรรพากรมิให้เรียกเก็บภาษีการค้า อธิบดีอนุมัติให้รอฟังคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุยกเว้นมิให้โจทก์ต้องเสียเงินเพิ่มซึ่งโจทก์ต้องเสียไม่ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จะแจ้งแก่โจทก์ให้เสียเงินเพิ่มหรือไม่
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021