เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1627/19 
บจ.วัฒนาวีนิสไทล์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง รายการรับเงินที่บริษัทจ่ายโดยไม่มีใบสำคัญรับเงิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
รายการรับเงินที่บริษัทจ่ายโดยไม่มีใบสำคัญรับเงิน ผู้ช่วยสมุห์บัญชีคัดจาก บันทึกที่ผู้จัดการทำเป็นภาษาจีนนำไปลงบัญชี เก็บไว้เป็นหลักฐาน ถือเป็นใบรับเงินของบริษัทที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตาม ป.รัษฎากร ม.103 ไม่จำต้องมีกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อเงินที่ผู้ถือหุ้นจ่ายทดรองแก่บริษัท เมื่อเริ่มตั้งระหว่างญาติ ถือเป็นเงินที่ผู้ถือหุ้น ให้บริษัทนิติบุคคลยืมเป็นส่วนตัว มิใช่เงินที่บุคคลในคณะบุคคลที่กระทำกิจการร่วมกัน ออกให้ซึ่งกันและกันในกิจการของคณะบุคคลนั้น ไม่ยกเว้นอากรแสตมป์ตามข้อ 28 ฌ ใบรับเงินชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่บริษัทเพราะ ยืมไปใช้ส่วนตัวบริษัทต้องปิดอากรแสตมป์ตามข้อ 28 โจทก์ไม่ปิดอากรแสตมป์ ในใบรับเงินจนพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบโจทก์ต้องเสียเงินค่าอากรแสตมป์และเงินเพิ่มอากรบริษัทกู้เงินคนภายนอกมีเอกสารกู้ปิดอากรแสตมป์ ครบถ้วนขีดฆ่าแล้วไม่ต้องปิดแสตมป์ใบรับเงินอีก
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021