เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1178/19 
นายเฉม กาญจนมิตรโจทก์
นางอะ สุทธิพันธ์จำเลย
เรื่อง เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานั้น ดอกเบี้ยเป็นโมฆะ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหนี้,ดอกเบี้ย,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ให้จำเลยกู้เงินโดย เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานั้นดอกเบี้ยเป็นโมฆะ แต่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 จำเลยต้องรับผิดใช้ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินกู้ให้โจทก์ในระหว่างที่จำเลยผิดนัดประมวลรัษฎากร มาตรา 103 ให้ความหมายของคำว่า "ขีดฆ่า" ไว้ในตอนแรกว่าเป็นการกระทำเพื่อมิให้ใช้แสตมป์ได้อีก ส่วนข้อความตอนต่อไปนั้น เป็นเพียงอธิบายเพิ่มเติมวิธีกระทำเพื่อมิให้ใช้แสตมป์ได้อีกเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อได้ใช้หมึกขีดทับแสตมป์ทำให้ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว แม้จะมิได้ลงวันไว้ ก็เป็นการขีดฆ่าตามความหมายของมาตรา 103 แล้ว
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021