เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่988/19 
บจ.เอช.ที.ปัปเตอร์ลินโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง เงินได้ที่นายจ้างออกให้เป็นค่าภาษีของลูกจ้าง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
หนี้ภาษีอากรของห้างนิติบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นรายการที่จำเป็นต้องใช้ใน การคำนวณภาษีพร้อมด้วยบัญชีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระบุไวนั้น ถึงกำหนดชำระแล้วตั้งแต่วันที่ห้างนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมิใช่ถึงกำหนดชำระ เมื่อเจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้ชำระค่าภาษีเงินได้ที่นายจ้างออกให้เป็นค่าภาษีของลูกจ้างผู้ใดนั้น ก่อนที่จะทราบว่าเป็นเงินได้จำนวนเท่าใด ก็จะต้องทราบเสียก่อนว่าลูกจ้างผู้นั้นจะต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินได้พึงประเมินของตนเป็นจำนวนเท่าใด และภาษีเงินได้ ที่ลูกจ้างจะต้องเสียจำนวนนี้หากนายจ้างออกให้ก็จะต้องนำมารวมกับรายได้พึงประเมินเดิมของลูกจ้าง เพื่อถือเป็นเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้นของลูกจ้าง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรมาตรา 40 (1) แต่จะคำนวณทำนองนี้ต่อไปซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้ เพราะจะเป็นการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021