เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่888/19 
หจก.ซันวะโยโกโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง หนี้ภาษีอากรของห้างนิติบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหนี้,ถึงกำหนด,ประมวลรัษฎากร
หนี้ภาษีอากรของห้างนิติบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นรายการที่จำเป็นต้องใช้ใน การคำนวณภาษีพร้อมด้วยบัญชีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระบุไวนั้น ถึงกำหนดชำระแล้วตั้งแต่วันที่ห้างนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมิใช่ถึงกำหนดชำระ เมื่อเจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้ชำระค่าภาษี
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021