เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่843/19 
พนักงานกรมอัยการโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง หลีกเลี่ยงภาษีการค้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการค้า
(ภ.ค. (พ) 4)
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องพิพากษาไม่เกินฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีการค้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการค้า (ภ.ค. (พ) 4) ทำให้ภาษีการค้าขาดไปแสดงว่า โจทก์ประสงค์ให้ศาลลงโทษจำเลยในกรณีความผิดที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีการค้า อันเป็นความผิดตามมาตรา 37ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่มาตรา 37 ฉะนั้น เมื่อข้อเท็จจริง ในทางพิจารณาปรากฏว่าจำเลยได้ยื่นเสียภาษีการค้า แต่บางเดือนจำเลยยื่นไม่ครบ บางเดือนก็ยื่นเกินกว่ารายรับ ดังนี้ข้อเท็จจริงอันเป็นสารสำคัญแตกต่างกับที่กล่าวในฟ้อง ลงโทษจำเลยมิได้ตาม ป.ว.อ. มาตรา 192
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021