เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่812/19 
บจ.กรรณสูตเจเนอรัลแองแซมนลีโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2504
มาตรา 9
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2504 มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 77 ซึ่งใช้บังคับอยู่ขณะเกิดกรณีพิพาทไม่มีบทนิยามคำว่า "ราคาตลาด" ของรถยนต์ให้มีความหมายโดยเฉพาะดัง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2508 มาตรา 6 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 77 ขึ้นใหม่ให้ถือตามราคาขายปลีก ดังนั้น จึงย่อมหมายถึงราคาของรถยนต์ ชนิด ขนาด สภาพ คุณภาพเหมือนกันที่ซื้อขายกันเป็นปกติในท้องตลาดทั่ว ๆ ไป ซึ่งอาจมิได้ทั้งราคาขายส่งและราคาขายปลีก เมื่อโจทก์ต้องขายส่งรถยนต์ให้แก่บริษัท ก. ตามราคาที่บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศกำหนดมาซึ่งเป็นราคาเกือบเท่าต้นทุน โจทก์ย่อมชอบที่จะเอาราคาที่โจทก์ขายส่งดังกล่าวมาเป็นรายรับคำนวณเสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้ เจ้าพนักงานประเมินจะเอาราคาที่บริษัท ก. ขายปลีกมาเป็นราคาตลาดแล้วกำหนดราคาขายและรายรับของโจทก์ขึ้นใหม่ เพื่อประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากโจทก์หาไม่
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021