เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่564/19 
บจ.ยานยนต์พาณิชย์และประกันภัยโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์จากรถยนต์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ตัวแทนช่วยจัดการสั่งซื้อรถยนต์มาจากต่างประเทศแม้จะไม่มีการโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์หรือรับโอนการครอบครองรถยนต์ก็ตาม ก็ยังเป็นผู้ค้าโภคภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 166 เพราะตามบทบัญญัตินี้ผู้ค้าโภคภัณฑ์หมายความรวมถึงผู้ทำการแทนด้วย
ผู้ค้าโภคภัณฑ์มีหน้าที่ต้อง เสียภาษีการซื้อโภคภัณฑ์สำหรับรถยนต์ที่ตนสั่งซื้อเข้ามาใช้ในกิจการเดินรถโดยสารของตน ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 168
บทบัญญัติของประมวลรัษฎากร มีเจตนารมณ์ที่จะเรียกเก็บภาษีการซื้อโภคภัณฑ์จากรถยนต์ทุกชนิด ยกเว้น "รถยนต์บรรทุก" รถยนต์ชนิดใดเป็นรถยนต์บรรทุก ต้องตีความโดยเคร่งครัดในฐานะที่เป็นข้อยกเว้นของกฎหมาย รถยนต์บรรทุกย่อมหมายความถึง รถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของ ไม่ใช่บรรทุกคนโดยสาร
โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งต่อกรมสรรพากรเฉพาะเรื่องภาษีโภคภัณฑ์มิได้คัดค้านภาษีบำรุงเทศบาล เฉพาะภาษีบำรุงเทศบาลจึงยุติโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาล
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021