เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่482/19 
ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลทรัสและเซฟวิ่งส์แอสโซซิเอชั่นโจทก์
บจ.ไมนิ่งโปรดักส์คอมปนีกับพวกจำเลย
เรื่อง การให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานที่จะเรียกเก็บภาษีอากรค้าง
ตามประมวลรัษฏากร
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับคดี,สิทธิคนภายนอก,เฉลี่ยทรัพย์,ประมวลรัษฎากร
ประมวลรัษฎากรมาตรา 12 เป็นกฎหมายพิเศษให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานที่จะเรียกเก็บภาษีอากรค้างโดยสั่งยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เองไม่จำต้องนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาล ถือได้ว่าเป็นสิทธิอื่นๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย ซึ่งบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่กระทบกระทั่งถึงตาม ป.วิ. แพ่ง มาตรา 287 เจ้าพนักงานซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค่าภาษีการค้าและภาษีเทศบาลจึงมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยตาม ป.วิ.แพ่งมาตรา 290 ได้ แม้จะมิได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษ
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021