เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2117/18 
นายทินกร โปษยานนท์โจทก์
พลตรีกำธร พรหมโยธินจำเลย
เรื่อง สัญญาจะซื้อขายที่ดิน ผู้ซื้อชำระเงินไม่ตรงตามงวด แต่ผู้ขายก็รับชำระ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสัญญาต่างตอบแทน,เลิกสัญญา,พยานหลักฐาน,เอกสาร,ประมวลรัษฎากร
ในสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ผู้ซื้อชำระเงินไม่ตรงตามงวด แต่ผู้ขายก็รับชำระ ไม่ถือเอากำหนดเวลาผ่อนชำระรายเดือนเป็นสำคัญ แม้จะไม่ชำระราคาที่ดินตามกำหนด ผู้ขายก็ต้องบอกกล่าวให้ชำระหนี้ก่อนเลิกสัญญาตาม ม.387 ผู้ขายไม่รับชำระราคาที่ดินจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ซื้อบังคับให้โอนที่ดินได้
สัญญาจะซื้อขายที่ดินท้ายฟ้อง จำเลยรับตามนั้น ฟังได้โดยไม่ต้องอาศัยต้นฉบับที่โจทก์ส่งศาลภายหลัง แม้ไม่เปิดอากรแสตมป์
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021