เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1953/18
เรื่อง การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีตามประมวลรัษฏากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
มอบอำนาจให้ฟ้องคดีเรื่องนี้เรื่องเดียว ไม่เป็นการมอบอำนาจทั่วไป ปิดอากรแสตมป์ 5 บาท
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021