เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1793/18 
นายสงวน จันทรสาขากับพวกโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ประเมินภาษีเงินได้ไม่ถูกต้องเพราะมิใช่เงินได้พึงประเมิน
หรือได้รับยกเว้น
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหน้าที่นำสืบ,พยานหลักฐาน,เอกสาร,บรรยายฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ฟ้องอ้างว่า จำเลยประเมินภาษีเงินได้ไม่ถูกต้อง เพราะมิใช่เงินได้พึงประเมิน หรือได้รับยกเว้น โจทก์มีหน้าที่นำสืบว่าเงินนั้น ๆ มิใช่เงินได้พึงประเมินหรือได้รับยกเว้นภาษีเจ้าพนักงานมีอำนาจเรียกผู้ยื่นรายการมาไต่สวน แต่ไม่จำต้องเรียกมาไต่สวนก็ประเมินภาษีได้ แต่จะสันนิฐานเอาว่าเงินสดในธนาคารซึ่งมีทั้งที่เหลือใช้และที่หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วรวมอยู่ด้วย เป็นเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้นไม่ได้
เอกสารธนาคารแสดงรายการจ่ายเงินแก่บุคคลภายนอกคดี ซึ่งโจทก์อ้างและนำส่งเป็นพยาน จำเลยปฏิเสธแต่มิได้อ้างว่าไม่ถูกต้องอย่างไร แม้โจทก์ไม่นำเจ้าหน้าที่ธนาคารมาสืบประกอบ ถ้าพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเอกสารนั้นถูกต้องศาลก็ฟังข้อเท็จจริงตามนั้นได้
ฟ้องคดีอุทธรณ์การประเมินภาษีเงินได้ของเจ้าพนักงาน โจทก์บรรยายว่าหนังสือแจ้งการประเมินไม่ถูกต้อง เพราะรวมเงินได้ที่ได้รับยกเว้นประปนอยู่ โดยอ้าง ป.รัษฎากร ม.42 ถึง 47 ตั้งแต่ (ก) ถึง (ฌ) แม้ไม่ระบุประเภทใดเงินเท่าใด ก็เป็นรายละเอียดที่จะนำสืบในชั้นพิจารณา ไม่เคลือบคลุม
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021