เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1678/18 
บจ.สหจุนเอนจิเนียริ่งโจทก์
หจก.เหว่งเฮงวรจักรกับพวกจำเลย
เรื่อง หนี้ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าและเงินเพิ่มที่เจ้าพนักงาน
ประเมิน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหนี้,ถึงกำหนด,ล้มละลาย
หนี้ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าและเงินเพิ่มที่เจ้าพนักงานประเมิน เพราะยื่นรายการไม่ถูกต้อง ถือว่าถึงกำหนดชำระตั้งแต่ครบ 150 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตาม ป.รัษฎากรม.65,68,69 มิใช่ตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้ผู้ต้องเสียภาษีทราบถ้าเกิน 6 เดือน ก็ไม่มีบุริมสิทธิตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ม.130 (6)
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021