เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1675/18 
บจ.บุญรอดบริเวอรี่โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้รวมกับเงินที่นายจ้างออกให้ตาม ม.40 (1) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
นายจ้างซึ่งต้องหักภาษีเงินได้ของลูกจ้างไว้จากเงินได้ของลูกจ้าง และรับผิดกับลูกจ้างในการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร ม.50,54มีฐานะเช่นเดียวกับลูกจ้าง หนังสือของเจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้นายจ้างยื่น ภ.ง.ด.1 กับชำระภาษีที่ขาดจำนวน ถือเป็นหนังสือแจ้งการประเมินและมีหนังสืออธิบดีกรมสรรพากรในฐานะประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าเป็นกรณีที่ยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ ดังนี้ เป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว โจทก์อุทธรณ์โดยฟ้องต่อศาลได้
การคำนวณภาษีเงินได้รวมกับเงินที่นายจ้างออกให้ตาม ม.40 (1) จะใช้สูตรสำเร็จของกรมสรรพากรไม่ได้ เพราะเป็นแบบทศนิยมไม่รู้จบ สูงกว่าอัตราที่กำหนดอย่างสูงเฉพาะส่วนที่เกิน 400,000 บาท เพียงร้อยละ 50 เท่านั้น
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021