เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1337/18 
นางยงรัตน์ วีระศรโจทก์
พันเอกณัฏฐ เทศะกรณ์จำเลย
เรื่อง อากรแสตมป์ และการพิจารณาตามประมวลรัษฏากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,การพิจารณา
ก่อนพิพากษา ศาลอาจพิจารณาต่อไปอีกได้ จึงให้ผู้อ้างปิดอากรแสตมป์ในเอกสารให้ถูกต้องก่อนได
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021