เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1292/18 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างขายยาซินเซียร์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ค่าขึ้นศาลในคดีโต้แย้งคำสั่งคณะกรรมการอุทธรณ์การประเมินซึ่งคิดตาม
จำนวนทุนทรัพย์
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่าฤชาธรรมเนียม,ทุนทรัพย์,ประมวลรัษฎากร
ค่าขึ้นศาลในคดีโต้แย้งคำสั่งคณะกรรมการอุทธรณ์การประเมินซึ่งคิดตามจำนวนทุนทรัพย์ หากพิพากษายกเลิกการประเมินบางอย่าง แต่ไม่ปรากฏจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง ศาลฎีกาไม่คืนค่าขึ้นศาลจากจำนวนทุนทรัพย์ให้
ตัวยาที่ใช้บริโภคได้ทันทีแต่ต้องผสมแอลกอฮอล์วัสลิจ ทำให้เป็นเม็ด ละลายน้ำกลืน หรือสะกัดโดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำเพื่อสะดวกในการใช้ มิใช่เปลี่ยน ดัดแปลง หรือผสมสิ่งอื่น เป็นสินค้าสำเร็จรูปตามประมวลรัษฎากร โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการสินค้าไม่ถูกต้อง โจทก์ต้องเสียภาษีตามที่เจ้าพนักงานประเมินพร้อมด้วยเบี้ยปรับไม่เพ่งเล็งว่า โจทก์ขัดขืนหรือเจตนาหลีกเลี่ยง
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021