เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1235/18 
บจ.ธนกรโจทก์
บจ.พัฒนวิศนุจำเลย
เรื่อง กรรมการบริษัทลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างทำของโดยมิได้ประทับตราของ
บริษัทตามข้อบังคับ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทจำกัด,กรรมการ,ประมวลรัษฎากร
กรรมการบริษัทลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างทำของโดยมิได้ประทับตราของบริษัทตามข้อบังคับ แต่ได้ปฏิบัติตามสัญญาตลอดมา สัญญานั้นผูกพันบริษัทถึงแม้จะมิได้ปิดอากรแสตมป์เพราะสัญญาจ้างทำของไม่ต้องทำเป็นหนังสือดุจสัญญาเช่าซื้อ
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021