เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1197/18 
ท้าวสมบูรณ์ บุญเกื้อโจทก์
นายสมพงษ์ ธรรมสนธิกับพวกจำเลย
เรื่อง การร่วมละเมิดส.ลูกจ้างขับรถของจำเลยที่ 1 ที่นำมาเดินร่วมกับจำเลยที่ 2 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องละเมิด,นายจ้างรับผิด,ประมวลรัษฎากร
จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเดินรถร่วมมีกิจการขนส่งกับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดในการกระทำละเมิดของ ส.ลูกจ้างขับรถของจำเลยที่ 1 ที่นำมาเดินร่วมกับจำเลยที่ 2
ใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และขีดฆ่าหลังจากทำตราสารแล้ว ถือว่าปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีในประมวลรัษฎากรรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021