เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1137/18 
นายปรีชา พานิชวงศ์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง เงินสินไถ่ที่ผู้ขายฝากที่ดินชำระแก่ผู้ซื้อฝากเท่ากับราคาขายฝากนั้น 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
เงินสินไถ่ที่ผู้ขายฝากที่ดินชำระแก่ผู้ซื้อฝากเท่ากับราคาขายฝากนั้น เป็นเงินได้ของผู้ซื้อฝากอันพึงประเมินตาม ป.รัษฎากร ม.39,40(8) ถ้าไม่ทำตามระเบียบที่กรมสรรพากรวางไว้ก็ไม่ได้รับยกเว้นการคำนวณภาษีเงินได้ตาม ม.42(9) กระทรวงเจ้าสังกัดเสียภาษีแทนเฉพาะเงินเดือนตามส่วนเท่านั้น หากกระทรวงเสียเกินไป ก็เป็นเรื่องที่ต้องคืนกันเอง แต่ผู้เสียภาษียังต้องรับผิดต่อกรมสรรพากรเต็มจำนวน
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021