เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 999/18 
นายสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์กับพวกโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การครอบครองขอยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฏากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวในปี 2484 ในราคา 12,550 บาทต่อมาในปี 2505 โจทก์ขายให้แก่ผู้เช่าเพราะเสียอ้อนวอนไม่ได้ในราคา420,000 บาท เมื่อปรากฏว่าค่าของเงิน 12,550 บาท ในปี 2484 ต่างกับ 420,000 บาทในปี 2505 ไม่มากนัก ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์ขายที่ดินโดยมุ่งหากำไร การครอบครองขอยกเว้นภาษีจำนวนเงินที่ขายที่ดิน 420,000 บาท ผิดพลาดเป็น 430,000 บาท ไม่เป็นเหตุให้โจทก์ไม่ได้รับยกเว้น
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021