เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 809/18 
กรมสรรพากรโจทก์
บจ.สหวิศวกรไทยกับพวกจำเลย
เรื่อง การชำระบัญชี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอายุความ,เริ่มนับ,ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้,ชำระบัญชี,หน้าที่ผู้ชำระบัญชีละเมิด,
ถึงที่สุด,ชำระบัญชี,ประมวลรัษฎากร
ผู้มีเงินได้ต้องยื่นรายการในกุมภาพันธ์ 2502 แสดงเงินได้ในปี 2501 ที่ล่วงมาแล้ว สิทธิเรียกร้องภาษีเงินได้จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม 2502 กรมสรรพากรโจทก์ยื่นฟ้องเรียกภาษีเงินได้เมื่อวันที่ 15มกราคม 2502 ยังไม่เกินอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 167
ผู้ถือหุ้นค้างชำระค่าหุ้นอยู่ เพราะกรรมการบริษัทและผู้ชำระบัญชีไม่เรียกเก็บ โจทก์จึงเป็นเจ้าหนี้เรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระได้ พร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้อง
ข้อหาว่าทำละเมิดก็ต้องแสดงว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เสียหาย เพียงแต่ไม่เรียกให้ชำระค่าหุ้นให้ครบยังไม่เป็นละเมิด
การชำระบัญชีบริษัทจำกัดสิ้นสุด เมื่อจดทะเบียนตราบใดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอายุความ 2 ปี ตามมาตรา 1272 ยังไม่เริ่มนับ
เจ้าพนักงานของโจทก์ประเมินภาษีเงินได้ ให้จำเลยชำระรวมทั้งเงินเพิ่มจำเลยไม่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ภายใน 30 วัน จำเลยต้องเสียภาษีตามนั้น จะอ้างว่าไม่ถูกต้องภายหลังไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021