เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 687/18 
บจ.เอื้อวิทยาพานิชโจทก์
นายชัย ชิดชอบจำเลย
เรื่อง ลูกหนี้รับสภาพหนี้กำหนดชำระเป็นรายเดือน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหนี้,ไม่ชำระ,ชำระหนี้เป็นอย่างอื่น,ประมวลรัษฎากร
ลูกหนี้รับสภาพหนี้กำหนดชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000บาท ลูกหนี้ค้างชำระ 8เดือน จึงส่งเงินมาชำระ 8,000 บาท เจ้าหนี้ไม่รับชำระได้ ไม่เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต
ตราสารใบรับรองหนี้ซึ่งบุคคลธรรมดาทำขึ้น ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ดังเอกสารที่บริษัท คณะบุคคลหรือองค์การทำ
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021