เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 323/18 
บจ.เอสโซ่ แสตนดาร์ดประเทศไทยโจทก์
บจ.อิสเทอร์นดีเวลลอปเมนท์จำเลย
เรื่องกรรมการบริษัทลงชื่อและประทับตราไม่ครบตามข้อบังคับของบริษัท 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวแทน,สัตยาบัน,เขตอำนาจศาล,ประมวลรัษฎากร
กรรมการบริษัทลงชื่อและประทับตราไม่ครบตามข้อบังคับของบริษัท แต่จำเลยให้การรับว่าได้ชำระค่าน้ำมันตามสัญญาแล้ว เท่ากับยอมรับว่าได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ ส่วนกรรมการบริษัทจำเลยซึ่งมีข้อสัญญาว่าผู้แทนที่ลงชื่อในสัญญาต้องรับผิดด้วย ผู้แทนนั้นก็ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว จำเลยมีภูมิลำเนาในเขตศาลแพ่ง สัญญาซื้อขายน้ำมันทำในเขตศาลแพ่งแม้ส่งมอบทรัพย์ในต่างประเทศ ศาลแพ่งพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ ไม่มีกฎหมายว่าหนังสือรับสภาพหนี้ต้องปิดอากรแสตมป์
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021