เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 236/18 
พนักงานอัยการโจทก์
นายอภิวัฒน์ ชินสุวพลาจำเลย
เรื่อง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2508
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสอบสวน
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508 มิได้บัญญัติถึงเรื่องอำนาจสอบสวนไว้ การสอบสวนความผิด ตามประมวลรัษฎากรย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น พนักงานสอบสวนท้องที่ย่อมมีอำนาจสอบสวนความผิดตามประมวลรัษฎากรได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021