เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2987/17 
นายส่วนหรือซ่วน แซ่อุยหรือแซ่อุ่ยกับพวกโจทก์
นางศรี ทรรณะกับพวกจำเลย
เรื่อง การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และสัญญาเช่าซื้อ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิโดยไม่สุจริต,ส่วนควบ,พยาน,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับจำเลยที่ 1 โจทก์ที่ 1 ยินยอมให้จำเลยที่ 1 มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว และยินยอมให้จำเลยที่ 1 ขายฝากที่ดินนั้นแก่จำเลยที่ 2 แต่แล้วโจทก์ที่ 1 กลับใช้สิทธิในฐานะเจ้าของร่วมฟ้องเรียกที่ดินส่วนของตนคืนจากจำเลยที่ 2 เช่นนี้ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต สัญญาเช่าซื้อแม้ขณะทำไม่ได้ปิดอากรแสตมป์แต่ต่อมาได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว ศาลก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ไม่ว่าผู้อ้างเอกสารจะเป็นผู้ปิดอากรแสตมป์เอง หรือขอให้ศาลส่งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจัดการปิดให้ก็มีผลเช่นเดียวกัน
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021