เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2683/17 
บจ.ไทรแผ่นดินโจทก์
หม่อมหลวงภัคศุภ กำภูฯกับพวกจำเลย
เรื่อง การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินภาษี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอำนาจฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินภาษีและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น จะฟ้องแต่เพียงกรรมการผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เพียงบางคนก็ได้ หาขัดต่อตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ไม่
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021