เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2546/17 
ธนาคารกรุงไทย จำกัดโจทก์
หจก.บางกอกปิโตรเลียมกับพวกจำเลย
เรื่อง สัญญารับมอบสินค้าเชื่อหรือทรัสต์รีซีท หาใช่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,พยาน
สัญญารับมอบสินค้าเชื่อหรือทรัสต์รีซีท หาใช่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1686 ไม่
การประทับตราวันที่ลงบนอากรแสตมป์ที่ปิดในหนังสือมอบอำนาจ เป็นการขีดฆ่าตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา 103 แล้ว หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021