เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1617/17 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ธนาคาร และการสั่งจ่ายเช็คจากต่างประเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ธนาคารโจทก์ได้สั่งสมุดเช็คมีราคารวมสามแสนบาทเศษจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เพื่อมอบให้ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากใช้สั่งจ่ายเงิน สมุดเช็คนั้นเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ตามประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2504 อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาท มาตรา 79ทวิ (1) การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าตามประเภทการค้า 1 ชนิด 1 (ก) โดยมิใช่นำมาขายหรือผลิตเพื่อขาย และสินค้าเหล่านั้นมิใช่เป็นของใช้ส่วนตัวซึ่งใช้กันตามปกติและตามสมควร โจทก์ย่อมเป็นผู้ประกอบการค้าสินค้าสมุดเช็คซึ่งตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 3) ให้ถือว่าผู้ประกอบการค้าที่เป็นผู้นำเข้าซึ่งสินค้าทุกชนิดได้ขายสินค้าในวันนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อคำนวณค่าของสินค้าเป็นรายรับ ในการที่จะประเมินภาษีการค้า โจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้าตามมูลค่าของสมุดเช็คซึ่งคำนวณได้ดังกล่าว ในประเภทการค้า 1 การขายของ รายการที่ประกอบการค้า การขายสินค้าชนิด 1 (ก)
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021