เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1587/17 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลกรุงเทพคอมประโดร์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง โจทก์ประกอบธุรกิจรับประกันลูกหนี้ของธนาคาร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,ตัวแทน
โจทก์ประกอบธุรกิจรับประกันลูกหนี้ของธนาคารตามที่ธนาคารมอบหมาย โดยธนาคารได้ช่วยค่าใช้จ่ายให้โจทก์เป็นรายเดือน และแบ่งผลประโยชน์ที่ธนาคารจะพึงได้รับจากลูกหนี้ที่โจทก์เข้าค้ำประกันให้อีก ทั้งธนาคารยอมให้โจทก์เรียกผลประโยชน์ในการค้ำประกันจากลูกหนี้ตามสมควรด้วย แต่เพื่อประกันความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของโจทก์ โจทก์ต้องนำหลักทรัพย์มาว่าเป็นประกันไว้ต่อธนาคาร การประกอบกิจการค้าของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่โจทก์ประกอบธุรกิจของโจทก์เอง โดยโจทก์ใช้ทรัพย์สินเป็นการลงทุนวางเป็นประกันต่อธนาคาร และในการที่โจทก์เข้าทำสัญญาค้ำประกันลูกหนี้กับธนาคารนั้น แม้โจทก์จะได้รับประโยชน์ตอบแทนโจทก์ก็เสี่ยงในการที่จะได้รับความเสียหาย ในฐานะร่วมรับผิดต่อธนาคารในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันเป็นส่วนตัวด้วย การประกอบกิจการค้าของโจทก์จึงไม่เข้าลักษณะเป็นนายหน้าและตัวแทน ทั้งมิใช่เป็นการรับจัดธุรกิจให้ผู้อื่นตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 10 แต่เป็นการประกอบธุรกิจกาค้าในประเภทการค้า 12 โดยเป็นการประกอบกิจการโดยเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021