เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1561/17 
บจ.ศรีมหาราชาโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง อัตราการเสียภาษีของเชวิงบอร์ด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
เชวิงบอร์ดมีคุณลักษณะเป็นไม้อัดอันเป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งตามบัญชีที่ 1 หมวด 4 (1) ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2509 ต้องเสียภาษีการค้าอัตราร้อยละ 5 ของรายรับ
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021