เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1231/17 
บจ.ปูนซิเมนต์ไทยโจทก์
กรมศุลกากรกับพวกจำเลย
เรื่อง รถบรรทุกยกเทที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
รถบรรทุกยกเทที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับใช้บรรทุกวัตถุดิบ สำหรับผลิตซิเมนต์จากแหล่งวัตถุดิบมาส่งโรงงานของโจทก์นั้นโดยสภาพมิใช่เป็นชิ้นส่วนประกอบเป็นตัวเครื่องจักร หรือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรทำงานแต่อย่างใดไม่ และถ้าใช้รถบรรทุกชนิดอื่นจะทำให้โจทก์สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนวัตถุดิบสูงขึ้น จึงเป็นที่เห็นได้ว่าโจทก์นำรถบรรทุกดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การลดต้นทุนการผลิตซิเมนต์หาได้มีส่วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับเครื่องจักร ที่ผลิตซิเมนต์ไม่รถบรรทุกดังกล่าวจึงมิใช่สินค้าที่ไม่ต้องคำนวณ เพื่อเสียภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 79ตรี (11)
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021