เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 881/17 
บจ.เกตซ์บราเตอร์ส โจทก์
บจ.ดี.เจ.ซุง(1957) จำเลย
เรื่อง ชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ พระราชบัญญัติ 130 (6)
และหนี้บุริมสิทธิ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องล้มละลาย,บุริมสิทธ
แม้หนี้ภาษีอากรจะเป็นหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษและบัญญัติขึ้นภายหลัง ได้กำหนดลำดับสิทธิในการที่เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ไว้ตามมาตรา 130 จึงเป็นข้อยกเว้นจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นบทกฎหมายทั่วไป การขอรับชำระหนี้ภาษีอากรจึงต้องถือตามพระราชบัญญัตินี้
ภาษีอากรถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนก่อนมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 130 (6) นั้น คือภาษีอากรที่ถึงกำหนดชำระระหว่าง 6 เดือนก่อนมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้นและมิได้รวมถึงภาษีอากรที่ได้ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 6 เดือนก่อนมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แต่อย่างใด หนี้ภาษีการค้าที่ผู้ล้มละลายติดค้างอยู่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 6 เดือนก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้น กรมสรรพากรไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 130 (6) คงมีสิทธิจะได้รับชำระหนี้ตามมาตรา 130 (8) เท่านั้น
ประมวลรัษฎากร มาตรา 84,85ทวิ กำหนดให้ผู้ประกอบการค้ายื่นแบบแสดงรายการการค้าแต่ละเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป มาตรา 86 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ การค้าชำระภาษีภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 85ทวิ และมาตรา 89ทวิ วรรค 3 บัญญัติว่า การคำนวณเงินเพิ่ม ฯลฯ ให้เริ่มนับเมื่อพ้นสิบห้าวันนับจากเดือนภาษี ซึ่งหมายความว่าเงินเพิ่มนั้นจะเริ่มคิดคำนวณทันที หลังจากที่ผู้ประกอบการค้าไม่ชำระภาษีการค้าภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหาใช่นับแต่ภายหลังที่กรมสรรพากรได้แจ้งกรประเมินภาษี ไปยังผู้ประกอบการค้าแล้วผู้ประกอบการค้าไม่ชำระภาษีภายในกำหนด 30 วันนับแต่กรมสรรพากรแจ้งการประเมินไม่ ฉะนั้น แม้กรมสรรพากรเพิ่งแจ้งการประเมินภายหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ประกอบการค้าแล้ว ผู้ประกอบการค้าก็ยังคงต้องรับผิดในเงินเพิ่มดังกล่าว
ประมวลรัษฎากร มาตรา 99ตรี บัญญัติว่า เบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้ถือเป็นเงินภาษี และมาตรา 89ทวิ บัญญัติให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ ฉะนั้นเงินเพิ่มที่กรมสรรพากรขอรับชำระหนี้ในกรณี ที่ผู้ต้องเสียภาษีล้มละลายจึงต้องแยกพิจารณาเป็น 2 ตอน เงินเพิ่มสำหรับระยะเวลา 6 เดือนก่อน ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์รวมทั้งภาษีบำรุงเทศบาล กรมสรรพากรมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ พระราชบัญญัติ 130 (6) ส่วนเงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาลที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 6 เดือนอยู่ในลำดับที่จะได้รับชำระหนี้ตามมาตรา 130 (8)
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021