เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2366/16 
นายประยูร ศรีประเสริฐกับพวกโจทก์
นายสนิท พงษ์นุ่มกุลกับพวกจำเลย
เรื่อง โจทก์จำเลยต่างฟ้องคดีซึ่งกันและกันหลายคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์จำเลยต่างฟ้องคดีซึ่งกันและกันหลายคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ต่อมาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่งที่โจทก์ฟ้องจำเลยขอคืนค่าหุ้นและแบ่งผลกำไร โดยจำเลยยอมชำระเงินให้โจทก์ 250,000 บาท และโจทก์จำเลยยอมเลิกคดีที่พิพาทกันทุกคดี เงินจำนวน 250,000 บาท ที่โจทก์ได้รับเพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทในคดีที่โจทก์ฟ้องขอคืนค่าหุ้นและแบ่งกำไร อันเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา ไม่ใช่ค่าสินไหมเพื่อละเมิด แม้จะมีคดีอาญาที่โจทก์ฟ้องจำเลยหาว่าปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม เป็นส่วนช่วยให้การประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งดังกล่าวเป็นผลสำเร็จลงได้แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้เรียกเอกค่าเสียหายอะไรในคดีนั้นด้วย จะถือว่าเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดยังไม่ได้ เงินจำนวน 250,000 บาท จึงนี้ไม่เป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดอันจะได้รับยกเว้นจากการเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021