เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1466/16 
นายฉอ้อน จงสงวนโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง โจทก์ยื่นฟ้องขอให้ศาลชี้ขาดเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องถอนฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ยื่นฟ้องขอให้ศาลชี้ขาดเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ให้โจทก์ชำระภาษีแล้วถอนฟ้องไป ต่อมาโจทก์ยื่นฟ้องใหม่อีก แต่เกินกำหนดเวลา 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยคดีของโจทก์จึงต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 (2) แม้โจทก์จะเคยยื่นฟ้องภายในกำหนด 30 วัน แต่เมื่อโจทก์ถอนฟ้องไปย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นฟ้อง และทำให้โจทก์จำเลยกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลย
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021