เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 751/16 
บจ. พัธนากับพวกโจทก์
บจ.ฟูจิคาร์แมนฟิวแฟคเจอริ่งจำเลย
เรื่อง "เงินเพิ่ม" ประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 89 ตรี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องขอกันส่วน,ประมวลรัษฎากร
สิทธิอื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจขอร้องให้บังคับเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ตามกฎหมายในมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น จะต้องเป็นสิทธิที่บุคคลภายนอกมีอยู่เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นเอง และจะต้องเป็นสิทธิเทียบเคียงได้กับบุริมสิทธิอันเป็นสิทธิประเภทแรกด้วย
กรมสรรพากรผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ภาษีอากรค้างชำระของจำเลย แต่ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและไม่ใช่เจ้าหนี้บุริมสิทธิ และไม่เคยใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 สั่งอายัดหรือยึดเงินรายพิพาทมาก่อน ดังนั้นที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยเงินรายพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 ผู้ร้องมีฐานไม่ต่างกับเจ้าหนี้ธรรมดา สิทธิของผู้ร้องไม่เป็น "สิทธิอื่น" ซึ่งเจ้าหนี้ในฐานะบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามนัยแห่งบทบัญญัติ มาตรา 287 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021