เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 41/16 
บจ. สัมพันธมิตรโจทก์
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเงาดำจำเลย
เรื่อง "เงินเพิ่ม" ประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 89 ตรี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,ล้มละลาย
"เงินเพิ่ม" ประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 89ตรี ให้ถือว่าเป็นเงินภาษี และถือได้เกิดขึ้นแล้วพร้อมกับหนี้ภาษีการค้า เมื่อกรมสรรพากรมีสิทธิได้รับชำระหนี้ภาษีการค้า ก็ย่อมมีสิทธิได้รับชำระเงินเพิ่มด้วย แม้ว่ามูลหนี้ภาษีการค้าจะเกิดขึ้นก่อนผู้ประกอบการค้าถูกถูกศาลสั่งพิทักษ์ และเจ้าพนักงานประเมินมิได้แจ้งการประเมินไปยังผู้ประกอบการค้าก็ตาม
ห้างจำเลยและผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาให้ล้มละลาย กรมสรรพากรยื่นคำรับชำระหนี้ค่าภาษีการค้าซึ่งห้างจำเลยค้างชำระในฐานะหนี้บุริมสิทธิ (ลำดับ 6) ศาลชั้นต้นสั่งให้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของผู้เป็นหุ้นส่วนเท่านั้น เพราะกรมสรรพากรมิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ จากกองทรัพย์สินของห้างจำเลยภายในกำหนด กรมสรรพากรมิได้อุทธรณ์โต้แย้ง การที่กรมสรรพากรจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในลำดังใดต้องถือวันที่ศาล มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นเกณฑ์พิจารณาจะถือเอาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ห้างจำเลย ซึ่งศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้กรมสรรพากร ได้รับชำระหนี้เป็นยุติไปแล้วมาเป็นเกณฑ์หาได้ไม่ เมื่อปรากฏว่าหนี้ค่าภาษีการค้าที่ขอรับชำระหนี้ ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหกเดือนก่อนมีคำสั่งพิทักษ์ผู้เป็นหุ้นส่วน กรมสรรพากรย่อมไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ดังกล่าวจากได้รับชำระหนี้ดังกล่าว จากกองทรัพย์สินของผู้เป็นหุ้นส่วนในลำดับ 6 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 130 คงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในฐานะหนี้อื่น ๆ ตามลำดับ 8 เท่านั้น
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021