เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2807/15 
บจ. ปูนซิเมนต์ไทยโจทก์
กรมศุลกากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การนำเข้าซีเมนต์เม็ดเผื่อผลิตเป็นซีเมนต์ผง มิได้นำซีเมนต์เม็ดมาขาย
โดยตรง
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์สั่งซีเมนต์เม็ดจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิตเป็นซีเมนต์ผงขาย มิได้สั่งซีเมนต์เม็ดมาเพื่อขายโจทก์จึงไม่ใช่ผู้ประกอบการค้าตามความในประมวลรัษฎากรมาตรา 77 คือโจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้า ตามที่ระบุในบัญชีอัตราภาษีการค้าและรายการที่ประกอบการค้าตามมาตรา 78 วรรคแรก และโจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้าในกรณีให้ถือว่าโจทก์ซึ่งเป็นผู้นำเข้า เป็นผู้ประกอบการค้าตามมาตรา 78 วรรค 2
เมื่อโจทก์มิใช่ผู้ประกอบการค้าซีเมนต์เม็ด จึงถือไม่ได้ว่าการนำซีเมนต์เม็ดเข้ามาสำหรับผลิตเป็นซีเมนต์ผง เป็นการขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 78(3)
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021