เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2643/15 
บจ.สหสามัคคีค้าสัตว์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง คำว่า "ผลิตภัณฑ์อาหาร" ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1 (4) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง,ประมวลรัษฎากร
คำว่า "ผลิตภัณฑ์อาหาร" ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1 (4) ท้ายพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2509 ไม่มีบทนิยมบทบัญญัติที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง คือจากบทมาตราอื่นๆ ของประมวลรัษฎากรนั่นเอง
คำว่า "อาหาร" ในบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ถ้าใช้เป็นคำกลางๆ หมายถึงอาหารสำหรับคนเท่านั้น หามีความหมายถึงอาหารสัตว์ด้วยไม่ คำว่า"ผลิตภัณฑ์อาหาร" จึงหมายถึงอาหารคนแต่อย่างเดียว ถ้ากฎหมายประสงค์จะให้หมายถึงอาหารอย่างอื่นก็จำเป็นต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเป็นแห่งๆ ไป ฉะนั้น อาหารสัตว์จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่า "ผลิตภัณฑ์อาหาร"
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021