เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1765/15 
นายยักโม ฮัลซิงห์โจทก์
นายชัยยุทธ วงษ์เมธากับพวกจำเลย
เรื่อง ตราสารอันจะต้องปิดอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการชำระหนี้,กู้ยืม,ตัวแทน,ประมวลรัษฎากร
เอกสารมีข้อความว่า "วันนี้ ข้าพเจ้านาย ส. ตัวแทนของนาย ย.ได้รับชำระหนี้จากนาย ช. ลูกหนี้ของนาย ย. ตามสัญญากู้ ลงวันที่ 1 มกราคม 2506 เป็นเงิน 14,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าจะได้นำเงินทั้งหมดนี้ไปชำระให้นาย ย. เจ้าหนี้ต่อไป จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน " เซ็นชื่อ ส. ผู้รับเงินชื่อ ช. ผู้ชำระเงิน และพยาน เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงถึงฐานะของ ส. ตัวแทนเจ้าหนี้ในอันที่จะรับชำระหนี้จากลูกหนี้ เป็นหลักฐานแสดงว่าตัวแทนได้ชำระหนี้จากลูกหนี้แล้วแทนตัวการ และเป็นหลักฐานแสดงว่าตัวแทนจะเอาเงินดังกล่าวไปส่งตัวการต่อไป ไม่เป็นใบรับตามประมวลรัษฎากร จึงไม่ใช่ตราสารอันจะต้องปิดอากรแสตมป์
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021