เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1401-1402/15 
บจ.ไทยรับเบอร์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง อายุความเรียกร้องให้ชำระภาษีเงินได้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอายุความ,ประมวลรัษฎากร
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องยื่นรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้ ตามแบบต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับชำระภาษีที่ต้องเสียภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ถ้าแบบที่ยื่นไว้แสดงรายการไม่ถูกต้อง ตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ทำให้จำนวนภาษีเงินได้ขาดไป ต้องถือว่าหนี้ค่าภาษีจำนวนที่ขาดไปนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ผู้เสียภาษีเงินได้ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มิใช่ถึงกำหนดชำระเมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินแล้วแจ้งให้ผู้เสียภาษีเงินได้ชำระค่าภาษีเพิ่มขึ้น
อายุความเรียกร้องให้ชำระภาษีเงินได้ดังกล่าว เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นรายการและชำระค่าภาษี ถ้ามิได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระภายใน 10 ปี ก็ขาดอายุความ
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021